Valimisliit Ühine Setomaa täitis nelja aastaga palju olulisi eesmärke

Neli aastat tagasi seisis valimisliit Ühine Setomaa ühise Setomaa valla moodustamise eest, sest 76,9% hääleõiguslikest elanikest otsustas rahvahääletusel just selle poolt. Tagasi vaadates on hea tõdeda, et see oli valla elanike õige otsus.  Tasub meelde tuletada, et teine valik oli valla erinevate osade sundliitmine Võru, Räpina ja Rõuge vallaga, kus Setomaa oleks rebitud kolmeks tükiks.

Nende nelja aasta jooksul oleme kõigi oma Setomaa valla tegevustega tugevdanud Setomaa terviklikku arengut. Anname endale aru, et meie vald on väga unikaalne ka riigi, Euroopa ja kogu maailma kontekstis. Meie hooleks on maailmas unikaalse seto kultuuri hoidmine. Samas asume nii Eesti kui ka Euroopa sisejulgeoleku mõttes strateegilises punktis, mistõttu peame aru andma, et kõigel, mis me siin vallas teeme, on märksa olulisem tähendus, kui see oleks mõnes teises Eesti vallas. Peame olema väga targad ja tegema tarku otsuseid. Sestap on meie ülim hool tagada, et meie inimestel oleks hea elukeskkond ja kõik vajalikud teenused tagatud.

Hoiame Setomaa töötajaid

Nelja aasta jooksul oleme toimetanud nii, et ühestki eelmisest vallakeskusest ei ole töötajad kadunud. Igaüks saab oma vajalikke toiminguid teha ja vallaga suhelda kodulähedases vallamajas , ehkki palju suhtlust on kandunud elektroonilistesse kanalitesse. Vald on jõulisemalt kindlustamas oma kohalolu Luhamaal, kus on valmimas uus külakeskus ja raamatukogu ning valla spetsialist alustab seal uuest aastast tööd. Kinnitame, et vald on igas Setomaa nulgas kohal!

Panime paljudele kultuuriüritustele õla alla

Üheks tõsiseks väljakutseks on olnud ülevallaline kultuurikorraldus, kus tänaseks on ühise Setomaa kultuurikeskuse alla koondunud Lüübnitsa, Obinitsa ja Värska töötajad ning tublilt veab oma osa Mikitamäe kantseleispetsialist. Vald on peamine eestvedaja Setomaa maineüritustel nagu Seto Folk, Seto Kuningriigi päev koos latsipäevaga, Lüübnitsa laat. Samuti paneb vald rahalise õla alla ka teistele tugevatele kultuuri alustaladele nagu Treski küün, Ostrova festivalid ja mitmed muud väiksemad sündmused. Võime julgelt öelda, et kultuurielu on meil kirju ja vägagi elav. Ja sealjuures tuleb rõõmuga tõdeda, et seto rahvarõivaid on näha ning seto keelt on kuulda!

Tõeline edulugu noorsootöös

Üheks tõeliseks edulooks võib nimetada noortekeskuste koondumist ühise mütsi alla ja integreerimist valla koolide töösse. Nii oleme saavutanud oluliselt parema noorsootöö koostöö koolidega. Lisaks sellele on hakanud eri piirkondade lapsed nii huvihariduse kui ka muude tegevuste raames oluliselt rohkem omavahel läbi käima. See on puhas rõõm koostegemisest ja ühtehoidmisest.

Laste huvihariduse juures on just muusika olnud meile läbi aegade väga tähtis. Rõõmuga võib tõdeda, et Värska Muusikakooli baasil loodi pilliõppimise võimalused nii Mikitamäele kui ka Meremäele, kus  tänaseks on 25 last liitunud muusikakooli perega. Olen kindel, et lähiajal on üle valla sirgumas tublisid pillipoisse ja -tüdrukuid. Eesmärk on koos esindada valda ka laulupeol ja loomulikult näeme noori esinemas oma kohalikel üritustel.

Hoiame oma eakaid

Sotsiaalosakond on suurim ja jaotub ühtlaselt üle valla. Töötajate ülesanneteks on märgata abivajajat ja loomulikult abi anda. Siin ei loe inimese vanus, sugu ega veendumused, vaid vajadusel peab iga hädasolija abi saama. Vald on võtnud tööle lastekaitsespetsialisti ja sotsiaalpedagoogi – need valdkonnad olid enne ühinemist eelnevates valdades sisuliselt katmata. Tugiisikud toetavad inimesi nende igapäevasel hakkamasaamisel, kusjuures meie piirkondades töötavad avahoolduses tublid inimesed. Kuna elu muutub kiiresti, siis panustab vald ennetusele ja igapäevasele pidevale tööle. Koroonaaja esimese laine ajal jõudsime abivajajateni isegi kõige kaugemates metsakülades. Valmimas on uus kaasaegne perekodu tüüpi hooldekodu Mikitamäele. Meie eakate väärikas vananemine saab võimalusi juurde ja kindlasti paranevad elamistingimused hooldekodus.

Omanäolised koolid on edukad

Ülioluline on meie kolme üldhariduskooli areng ja omavaheline koostöö. Julgen väita, et oleme suutnud õpilaste arvu koolides kergele tõusule suunata. Selleks tuli eelnevalt teha juhtimisotsuseid, et aru saada, miks teatud loomulikud asjad ei toimi. Palju on räägitud koolide juhtimise ühendamisest, kuid olen kindel, et omanäolised koolid ja kohapealne uuendustele ja koostööle avatud koolijuht on täna Setomaa jaoks parim lahendus. Hariduse osaks on ka lasteaiad ja siingi on rõõm tõdeda, et laste arv on tõusnud! Seto kultuuri üheks oluliseks alustalaks on keel ja sestap tuleb tunnustada kõiki osapooli selle eest, et Värska lasteaias on avatud setokeelne rühm. Siit on setokeelsel haridusel hea edasi minna.

Panustame heakorda

Üheks kõvaks pähkliks on kujunenud valla üldise heakorra tagamine. Siin oleme teinud selgeid edusamme, ehkki kõik ei toimu veel õlitatult. Loodan, et olete märganud kõikjal üle valla kauneid lilleampleid, omapäraseid kimmä kotuse valgusreklaame, uuendatud ujumiskohti jne. Kindlasti on uusi detaile kalmistute haldamises. OÜ Setomaa halduse loomine on strateegiline otsus, mis tagab kohapealse tööjõu kaasamise, katab kanalisatsiooni- ja veeteenuse toimimise ning kindlustab, et ühisvee- ja kanalisatsioonipiirkondades teenus kriisi ajal ei katkeks. Setomaa haldus on valla käepikendus.

Kogu see areng ja muutused on võimalikud tänu heade ja töökate inimeste pingutustele põhjalike kaalutletud otsuste elluviimisel.  Oleme loonud eeldused, et saame kasvada ja areneda. Valimisliidu Ühise Setomaa volikogu liikmed on suure motivatsiooni ja vastutustundega neid uuendusi ellu viinud – ja see on toonud meile edu Setomaa valla erinevates tegevusvaldkondades.

Raul Kudre