Valimisliidu „ÜHINE SETOMAA“ tegevuskava 2021-2025

Valimisliidu „ÜHINE SETOMAA“ liikmed on leppinud kokku oma eesmärgid ja tegevused Setomaa valla juhtimises.

VL „ÜHINE SETOMAA“ väärtused

Valimisliitu (edaspidi VL) „ÜHINE SETOMAA“ koondunud inimesed on veendunud, et Setomaa suurim varandus on tema inimesed. VL „ÜHINE SETOMAA“ viib ellu Setomaa inimeste tahet elada ja tegutseda ühises Setomaa vallas. Me seisime neli aastat tagasi selle eest, et moodustataks ühine Setomaa vald, sest selle poolt oli 76,9% hääleõiguslikest elanikest. Vaadates tagasi on hea tõdeda, et see oli valla elanike õige otsus.

VL „Ühine Setomaa“ teab, et Setomaa elanike heaoluks ja piirkonna tasakaalustatud arenguks ees ootavad peamised väljakutsed on:
 • omanäolised külad ja nulgad ning kõigi nende areng;
 • seto pärandi ja identiteedi säilitamine ning edendamine;
 • ühise haridussüsteemi tugevdamine ja täiustamine lähtudes piirkonna eripärast;
 • kohalikke ja looduslikke eeldusi arvestav ja kasutav ettevõtlus ja ühine tegutsemine;
 • noortele ja tegusatele inimestele Setomaal elamiseks eelduste loomine;
 • Setomaa inimeste jaoks hooliv ja heakorrastatud elukeskkond;
 • sotsiaalabi tagamine ja turvatunde loomine väärikasse ikka jõudnud elanikele.
VL „ÜHINE SETOMAA“ seab eesmärgiks, et Setomaa vald
 • on kohal igas valla piirkonnas ning hoiab avatuna kõik teeninduspunktid;
 • tagab Setomaa valla elanikele kvaliteetsete avalike teenuste osutamise;
 • tugineb koostööle kogukondadega;
 • hoiab Setomaa konkurentsivõimelise ja atraktiivsena kasutades tõmbekeskuse Värska ning kogu piirkonna kogemusi ja võimalusi;
 • toetab kodanike omaalgatusel ja vastutusel tuginevaid kooslusi ja aitab algatada uusi tegevusi (külakeskused, külaliikumine, seltsitegevus);  
 • lähtub investeeringute tegemisel ja kulude planeerimisel pikast perspektiivist ja valla eri piirkondade tasakaalustatud arengu eesmärgist;
 • taotleb aktiivselt väliseid vahendeid Setomaa arendamiseks
 • hoiab ja loob koostöösidemeid Petseris, Pihkva regioonis, Lätis ja Soomes
VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHAD AVALIKE TEENUSTE ARENDAMISEKS
Haridus
 • Setomaa vallas saavad lapsed ja noored kvaliteetse elukohalähedase alus- ja põhihariduse ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse. Kõik haridusasutused Mikitamäel, Meremäel ja Värskas jätkavad hariduse andmist oma asukohas.
 • Üldhariduskoolide, huvikoolide (muusikakooli) ja lasteaedade õpetajate palkade tase on võrdne.
 • Igale lapsele on tagatud lasteaiakoht ning head õpi- ja mänguvõimalused.
 • Kõigile lastele on tagatud võimalus õppida seto keelt ja kultuuri alusharidusest gümnaasiumini. 
 • Kõik haridusasutused liiguvad tervislikuma toitlustuse korraldamise suunas.
 • Sotsiaalpedagoogi ja koolipsühholoogi teenus on kättesaadav kõigis Setomaa valla koolides..
 • Seame prioriteediks, et kõikides valla haridusasutustes oleks kaasaegne õpikeskkond ja õppevahendid.
 • Parendame õuesõppe võimalusi ja tingimusi kõigi valla haridusasutuste juures.
 • Tagame mootorsõiduki juhilubade ja väikelaevajuhi tunnistuse saamiseks gümnaasiumis kursuste läbiviimise.
Huviharidus ja noorsootöö
 • Setomaa vallas pakutakse mitmekesist koolivälist huvitegevust, mis on kättesaadav valla kõigi piirkondade inimestele. Vajadusel toetab vald huvihariduse omandamist ka väljaspool Setomaa valda asuvates huvikoolides.
 • Setomaa Noorsootöökeskus innustab koostöös koolidega noori endid kujundama elu Setomaal huvitavaks. Kaasame noored valla tegevustesse ja asjade korraldamisse, toetades noorte omaalgatust, võimalusi ideede arendamiseks ja isetegemisest kogemuse saamiseks.
 • Noorsootöö mitmekülgsete tegevuste kaudu kujundame noortes ettevõtlikku ellusuhtumist.
 • Kvalifitseeritud noorsootöötajate palgatase peab olema samaväärne haridustöötajate sarnaste ametikohtade palgatasemega
Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
 • Tugev küla on väärt partner ka vallale ning külaelu edendamine vajab toetust.
 • Panustame valla tasandil rohkem külade arengusse luues volikogu juurde külaelu komisjoni.
 • Säilivad külavanemate, miljööväärtuslike alade ning mittetulundusühingute ja seltsingute toetusfondid.
 • Setomaa vallas toimuvad külade mängud, mis tugevdavad  ühtekuuluvustunnet. 
 • Innustame ja toetame külasid, kes soovivad osaleda Seto Kuningriigi päevade korraldamises.
 • Vald toetab külaseltside omaalgatuslike projektide omafinantseeringuid.
Sotsiaalteenused ja –toetused
 • Sotsiaalteenused on kõikjal Setomaa vallas kättesaadavad.
 • Jätkame kõigi sotsiaalteenuste ja -nõustamise andmist pidades silmas abivajaja vajadusi ja asukohta.
 • Setomaa vallas on olemas perearsti ja apteegi teenus. Teeme kõik pingutused, et perearsti vastuvõtt jätkub olemasolevates punktides ning taastub ka Obinitsas ja Meremäel.
 • Ööpäevaringset hooldusteenust vajavad Setomaa valla inimesed saavad koha eelkõige Setomaa vallas asuvates hooldekodudes. Jätkame Mikitamäe hooldekodu arendust.
 • Jätkuvad valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (sünni-, ranitsa-ja matusetoetus jne).
 • Toetame eakate klubide tänuväärset tegevust.
 • Toetame tervisekäitumist soodustavaid ettevõtmisi ja sellega tegelevaid ühinguid.
Ettevõtlus, turism
 • Setomaa vald otsib uusi vorme ettevõtjate/tööandjate tunnustamiseks ja tihedamaks koostööks.
 • Tugevdame koostöös Võrumaa Arenduskeskuse ja Setomaa Liiduga ettevõtluse tugisüsteemi, mis aitab ettevõtjatel areneda ja toimida konkurentsivõimelisena.
 • Toetame Setomaa Edendüsfondi jätkumist.
 • Koostame Värska  kuurortpiirkonna arendamiseks tegevuskava
 • Toetame jätkuvalt MTÜ Setomaa Turism tegevust.
 • Setomaa vald loob eeldused väiketööstus- ja tootmisalade tekkimiseks, sh Obinitsa tööstusala arendamiseks.
 • Olemasolevad matka-, ratta- ja turismirajad hoitakse korras, arendatakse veeturismi Pihkva järvel ja siseveekogudel ning rajatakse juurde supluskohti, sildumiskohti ja sadamaid. Hoiame korras ja arendame Meremäe torni külastuskeskkonda.
 • Loome arengueeldused, et Setomaa muutuks mahepõllunduse piirkonnaks ja Setomaal tarbitaks rohkem koha peal kasvatatud ja toodetud saadusi. Korraldame Setomaa ettevõtjate tutvustamise kodulehel.
Vaba aeg, kultuur, sport
 • Kultuuri kandjad on inimesed. Toetame kultuuri- ja spordifondi kaudu kultuuri ja spordiga tegelevate kollektiivide omaalgatust. Tunnustame kultuuri- ja spordiinimesi, kes oma tegevusega on teistele eeskujuks.
 • Nii Setomaa vallas kui mujal elavad setod seisavad kindlalt Seto leelo säilimise ja arengu eest vastavalt UNESCO nimistusse kandmise taotluses antud lubadustele. Setomaa vald väärtustab Seto keele ja kultuuri püsimisele suunatud tegevusi.
 • Setomaa kultuurikeskuse ja sporditöötaja eestvedamisel toimuvad mitmekesised kultuuri- ja sporditegevused Setomaa valla erinevates piirkondades.
 • Arendame kogu Setomaal olemasolevaid ja uusi spordi-, matka- ja vabaajataristuid.
 • Jätkame Setomaa valla traditsiooniliste suurürituste – Lüübnitsa laat, Seto folk, Seto Kuningriigi päev, leelopäev, kostipäev – korraldamist ja edasiarendamist.
 • Toetame Setomaa Muuseumide tegevust Setomaa kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamisel ja tutvustamisel.
 • Luhamaa külakeskuse valmimisel saab sealse töötaja ülesandeks ka kohaliku kultuurielu korraldamine.
 • Koostöös koguduste ja EAÕK kirikuvalitusega hoiame korras tsässonad ja kirikud, ning osaleme Beresjes kloostri loomisel.
Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus, side, energiasääst, transport
 • Tõstame valla heakorrastatuse ja vallavara haldamise taset Setomaa Haldus OÜ tugevdamise kaudu.
 • Toetame hajaasustuse programmi, Kagu-Eesti spetsialistide programmi ja Noored Setomaale programmi jätkumist.
 • Arendame edasi vee- ja kanalisatsiooni taristut tiheasustusega piirkondades (Lüübnitsa, Võõpsu, Värskas Pedaja tänav, Obinitsa tööstusala, Luhamaa küla jne).
 • Koostame valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.
 • Setomaa vald osaleb innovaatilistes energiaprojektides nagu hoonete energiasäästlikumaks muutmine (Mikitamäe teeninduspunkt, energiaühistu liikmelisus jne).
 • Setomaa vald osaleb kiire internetiside arendamises.
 • Olemasolevad munitsipaalkorterid renoveeritakse ja tõstetakse nende energiaklassi.
 • Jäätmeveo osas jätkub koostöö naabervaldadega. Jätkuvalt tehakse ohtlike jäätmete kogumisringe valla hajaasustuspiirkondades ning tegevust jätkavad jäätmejaamad.
 • Rajame Obinitsa jäätmejaama ja täiendame Mikitamäe jäätmejaama.
 • Toetame reovee ja ravimuda taaskasutamisse võtmise jaoks kompostimisväljaku rajamist.
 • Külades olevatesse bussipeatustesse planeerime nutikad valgustuse lahendused.
 • Bussiliinid peavad võimaldama inimestel liikuda valla ühest osast teise ja tagatud peab olema ühendus tõmbekeskustega (Värska, Võru, Põlva, Räpina).
 • Töötame välja elektriautode laadimisvõrgu
 • Algatame planeeringu koostamise elamute rajamiseks.
Kohalikud teed, tänavad, elukeskkond
 • Jätkub vähemalt senistel põhimõtetel ja kvaliteedis teede hooldamine, sh teede talihooldus, tolmutõrje, teeäärte niitmine.
 • Teede remont ja rekonstrueerimine toimub teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel.
 • Koostöös riigiga otsitakse võimalusi piiriäärsete riigiteede (näiteks Värska – Podmotsa, Karisilla – Rõsna, Meremäe – Antkruva jne) mustkatte alla viimiseks.
 • Algatame Tserebi -Viitka otsetee rajamise.
 • Hoiame elukeskkonna puhtana ja toetame keskkonnahoiule suunatud algatusi.
 • Toetame seto ja vanausuliste väljakujunenud arhitektuuri säilimist miljööväärtuslike alade fondi kaudu.
 • Koos Maanteeametiga alustame Obinitsa kergliiklustee ehituse ettevalmistusi.
 • Luhamaal korrastame ja taastame omanäolise vana Kivitii.
Turvalisus
 • Suurendame vallas turvakaamerate võrgustikku.
 • Seisame riiklike ja vabatahtlike päästekomandode säilimise eest.
 • Toetame supluskohtades päästevahendite soetamist ja olemasolu.
 • Tõstame valla valmisolekut erinevateks kriisideks.
VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHT VALLA JUHTIMISSTRUKTUURI NING TEENISTUJATE JA TÖÖTAJATE OSAS
 • Setomaa vald kaasab külasid puudutavate otsuse tegemisse kogukondade esindajatena nulga- ja/või külavanemad.
 • Setomaa valla volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse piirkondliku esindatuse põhimõttest. Parandame istungite virtuaalse jälgimise võimalusi.
 • Setomaa valla volikogu istungid peetakse erinevates teeninduspiirkondades.
 • Parendame volikogu istungite jälgitavust internetis.
VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHT INVESTEERINGUTE OSAS
 • Investeeringute kava koostamisel lähtutakse valla arengukavast, mille koostamisel on omakorda arvestatud piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtteid.