Setomaa valla järgmised neli aastat

Järgmise nelja aasta oluliseks väljakutseks jääb: kuidas tagada omanäoliste külade ja nulkade areng ning kuidas hoida meie eripära nurgakivi – seto pärandit ja identiteeti.

Eestis pole ühtegi teist omavalitsust, kelle ülesandeks on seto kultuuripärandi hoidmine ja arendamine. Seega on meil kohustus jälgida, et kõik meie otsused toetaks külade arengut ja seto kultuuri säilimist.

Valimisliidu tugevad kandidaadid ja vallarahva toetus on andnud meile võimaluse korraldada kohalikku elu ilma oluliste poliitiliste skandaalideta. Just tugevad volikogu liikmed ja rahva toetus lõidki Setomaa vallale tugevad arengueeldused. Teisest küljest olid arengul välised pidurid: pandeemia, inimeste sissetulekute väike kasv ja vallaelanike arvu vähenemine, mis kõik kahandasid ka valla eelarvelisi võimalusi. Suuremad investeeringud vallas on sündinud projektipõhiste rahataotluste toel. Seega piirab meie arengut vähene finantsvõimekus, arengu eelduseks on aga võimekus kaasata toetusvahendeid. Seetõttu pole meie valimislubadused utoopilised, vaid kantud reaalsustajust ja tegelikust võimekusest.

Küladest algab vald ja külateed peavad olema korras

Millised on meie plaanid? Külade arengu tagamiseks loome volikogu juurde külaelu komisjoni ning vallavalitsuse juurde vastutava ametniku koha. Külad on meie partnerid, mistõttu toetame edaspidigi külavanemate valimist, jätkame kohalike algatuste-tegevuste rahastamist ja miljööväärtuslike alade toetamist mittetulundusühingute ja seltsingute toetusfondide kaudu. Toetame külaseltside omaalgatuslike projektide omafinantseeringuid.

Vallateede hooldus, talihooldus, tolmutõrje ja teeäärte niitmine on teede korrashoiu seisukohalt väga olulised tegevused, mille arvelt kokkuhoidu pole võimalik teha ning teame, et ilma selleta pole külades võimalik normaalselt elada. 

Kaitseme oma kultuuri

Setomaa on ainuke vald Eestis, kus asub etniline setode asuala. Oleme ainuke vald, mille ülesandeks ja kohustuseks on rakendada meetmeid seto keele ja kultuuri säilimiseks ning arendamiseks. Seto leelo on UNESCO maailmapärandi hulka kantud ning seoses sellega on vallal rahvusvahelised kohustused hoida ja kaitsta seto leelot ning seto keelt.

Lisaks sellele on UNESCO kuulutanud aastad 2022-2032 rahvusvaheliseks põliskeelte aastakümneks. Rahvusvaheliselt on Eestis ainukesena põliskeeleks tunnistatud seto keel ja seto keeleruumi esindajana olen nimetatud selle põliskeelte dekaadi rahvusvahelisse juhtkomiteesse. Setomaa volikogu kohustus on välja töötada oma seto keele arengukava ja vastav tegevuskava ning sellega peab tegelema just vastvalitav vallavolikogu koosseis.

Muidugi ei seisa keel kultuuriruumis üksinda, vaid on seotud laiemalt kogu kultuuriga. Seetõttu jätkame kindlasti kõigi traditsiooniliste kultuurisündmuste korraldamist ja ka edasiarendamist. Unustada ei tohi tegelikke kultuurikandjaid, meie inimesi, kes elavad igapäevaselt selle kultuuri keskel, on selle loojad ja edasikandjad. Jätkame nende tunnustamist ja toetamist, samuti näeme ette eelarvelised vahendid kultuuri- ja spordipreemiateks ning omaalgatuse toetamiseks.

Majanduskeskkond veel tugevamaks

Piirkonna eripära ja kultuur ei tõsta ainult meie eneseteadvust, vaid sellel on palju laiem mõju. Kogu maailm otsib konkurentsieelist pakkuvat eripära. Seda muidugi tingimusel, et see eripära on positiivse tähendusega, aga just see loob eeldused, et piirkonda liiguks rohkem raha, ettevõtlust ja ka inimesi. Majanduse jaoks on oluline hoida ja arendada oma eripära ning luua selle põhjal positiivset kuvandit. Setomaa bränd peab olema tuntud ja positiivne. Seetõttu jätkame kõigi nende tegevuste toetamist, mis on suunatud kohabrändi tugevdamisele ja tutvustamisele, sest tänapäeva maailmas ei teki kohabrändid iseenesest.

Kuidas saab rahvas osaleda valla juhtimises?

Valimiste päeval saab iga kodanik otsustada, kes hakkab teda volikogus esindama. Volikogu ei moodusta mingid klannid, vaid vallakodanike esindajad vastavalt saadud mandaadile. Õnneks ei lõpe vallarahva võimalus kohalikus elus kaasa rääkida valimispäevaga. Kõik vallajuhtimisega seotud tegevused on avalikud ja rahvas saab seda ka kontrollida.

Näiteks on kõigil õigus tutvuda vallas tehtud otsustustega. Volikogu istungeid oleme korraldanud valla eri piirkondades ning teinud istungid kättesaadavaks ka internetis. Kindlasti jätkame seda traditsiooni ka järgmistel aastatel.

Oluliste otsuste tegemisele eelneb eelnõude avalik arutelu, kus kõigil vallakodanikel on võimalik oma arvamusi ja ettepanekuid saata otsuse menetlejale. Kõige olulisemateks dokumentideks on valla arengukava, eelarvestrateegia ja üldplaneering. Just need dokumendid määravad, milline tuleb valla eelarve, milliseid kulutusi vallaeelarvest tehakse (ja saab teha) ning milliseks kujuneb meie valla areng n-ö ruumiliselt. Tuleb rõhutada, et meie valimisliidu programm ei hakka iseenesest realiseeruma, vaid siiski valla arengukava ja eelarve kaudu, mille valmimine toimub just koostöös kogu vallarahvaga.

Kõik ettepanekud on väga oodatud! Valimispäeval ei anna kodanik kogu oma võimu ja otsustusõigust vallavolinikule, vaid igaüks saab tulevikus vallas langetatavaid otsuseid ka ise mõjutada ja muuta. 

Edenemist ni saldmist!

Rein Järvelill, vallavolikogu esimees