Sotsiaalvaldkond astus nelja aastaga inimestele lähemale

Setomaal lähtume abivajaja reaalsetest vajadustest, hoolitseme selle eest, et abivajajad saaksid tuge ja sotsiaalteenuseid taotleda võimalikult kodu lähedal.

Neli aastat tagasi ühendasime üle-setomaaliselt sotsiaalvaldkonna juhtimise ja koordineerimise, korraldasime abi andmist, parendasime nende aastate jooksul sotsiaalteenuste ja toetuste kvaliteeti ning arendasime teenuseid.

Mis muutus paremaks?

Igasse teeninduspunkti jäi tööle sotsiaaltööspetsialist ja avahooldustöötaja. Loodi täiskohaga lastekaitsespetsialisti ja ka sotsiaalpedagoogi töökoht, mille tulemusel paranes abi kättesaadavus lastele ja lastega peredele. Sotsiaalteenuste ja toetuste andmist hakkasime korraldama ühtsetel alustel ning sotsiaaltoetuste ühtlustamisel kehtestasime endistes omavalitsustes kehtinud kõrgeima toetusmäära.

Osalesime ESF (Euroopa Sotsiaalfondi) projektis „Koduteenuste ja tugiisikuteenuse arendamine“ ning täiendavalt loodi juurde tugiisikute töökohti. Projekti tulemusena paranes kodut- ja tugiisikuteenuse kättesaadavus ning teenuse kvaliteet.

Koostöös Kagu Ühistranspordikeskusega osalesime sotsiaaltransporditeenuse pilootprojektis. Teenus leidis klientide poolt sooja vastuvõtu, sest selle tulemusel paranes transporditeenuse kättesaadavus. Avahooldustöötajatel jäi aeganõudvaid pikki sõite tunduvalt vähemaks, mis omakorda võimaldas suuremas mahus osutada koduteenuseid.

Projekti “Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“ raames parandasime puuetega inimeste kodudes elutingimusi, selle tulemusel paranes toimetulek kodus ja vähenes hooldaja hoolduskoormus. Projekti „Kodud tuleohutuks“ raames ehitati ja parandati toimetulekuraskustes perede kodudes küttekoldeid, vahetati elektrijuhtmeid.

Igal aastal oleme osalenud vanemlusprogrammis „Imelised aastad“, kus õpetatakse lastekasvatuse tarkusi, ning töötuse vähendamise projektides, mis aitavad inimesi tööturule tagasi tuua.

Usun, et oleme tehtud tööde ja tegemistega võitnud valijate usalduse ning soovime ka järgneva nelja aasta jooksul toetada sotsiaalvaldkonna arengut.

Millised on meie plaanid?

1. Jätkame sotsiaalteenuste korraldamist, pidades silmas abivajaja vajadusi ja asukohta

Igapäevane sotsiaaltöö korraldamine, nõustamine ja teiste sotsiaalteenuste osutamine toimub endiselt piirkondlikes teeninduspunktides. Jätkuvalt saavad meie inimesed valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi (sünni-, ranitsa-, matusetoetus jne). Soovime, et iga abivajajat märgatakse ning talle pakutakse just tema vajadustele vastavat abi. Samuti ootame kogukonnalt teavet abivajajate kohta.

2. Sotsiaalteenused on kõikjal Setomaa vallas kättesaadavad

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et abivajajad saaksid vajalikul määral sotsiaalteenuseid ja abi. Tagame sotsiaaltööspetsialistide, lastekaitsespetsialisti, avahooldustöötajate ja tugiisikute olemasolu ja kättesaadavuse abivajajatele. Toetame sotsiaalteenuste parendamise ja arendamise projektides osalemist. Paremaks hoolekandetöö korraldamiseks toetame uudsete lahenduste kasutuselevõttu.

3. Teeme kõik, et Setomaa vallas oleks perearsti- ja apteegiteenus

Teeme omalt poolt kõik, et olemasoleva perearsti vastuvõtt jätkub ning taastub ka Obinitsas ja Meremäel.

4. Arendame Setomaa valla hooldekodu

Enamasti soovib eakas inimene viimseid vanaduspäevi veeta oma kodus. Kui see pole võimalik, siis kodukohas asuvas hooldekodus, kus on ka tema tuttavad eakaaslased. Seepärast tagame Setomaa vallas ööpäevaringset hooldusteenust vajavatele inimestele koha eelkõige Setomaa valla hooldekodus. Jätkame hooldekodu arendust Mikitamäel.

5. Toetame eakate klubide tegevust ning kaasame eakaid kogukonna tegemistesse

Üksinduse peletamiseks, vaba aja veetmise ja ühistegevuste soodustamiseks toetame eakate klubide tegevust. Soovime, et eakad saaksid võimalikult kaua ise hakkama, on aktiivsed ning osalevad seltsitegevustes. Sageli on nii, et lapsed ja lapselapsed on oma elu ja tegemistega hõivatud, mistõttu eakad tunnevad, et neid pole enam kellelegi vaja. Aitame eakatel väärikalt vananeda ja tunda end vajalikuna. Suurendame kogukonna ühtekuuluvustunnet, kaasame neid kogukonna tegemistesse, kasutame eakate elukogemust ja õpime nende elutarkusest.

6. Toetame tervisekäitumist soodustavaid ettevõtmisi ja sellega tegelevaid ühinguid

Peame oluliseks rahva head tervist ja toetame haigusi ennetavaid tegevusi.

Märkame, hoolime, aitame ja püsime terved!

Merike Tein