Ahto Raudoja 121

ahto raudoja
Seto Instituudi tegevjuht, ettevõtja

Saisa tuu iist, õt terveh Setomaa vallah piät olõm kõigil hüä ellä ja olla! Tuu tähendäs: tüükotussit; püsüse kooli ja latsiaia, koh saat kõrralitsõ haridusõ, om vabal aol midä tätä, külä omma kõrrah ja loodus koh mi elä om hoiõt.

Ma elä Verskah, a olõ elänü ka Hilana küläh (inninõ Meremäe vald). Latsõ käävä Verska Gümnaasiumih ja naane tüütäs Värska Sanatooriumih. Juhi Seto Instituuti, lisast viil ehitä vahtsit ja kõrrasta ka vanno huunit. Tuu tähendäs, õt tiiä höste kua muudu käü kohalik elo ja määnest muudu saasi tuu viil parõp olla. Ku ti’ annat timahavtsõ aastga valimisil uma helü mullõ ja ma päse volikokko, sõs ma saisa tuu iist, õt terveh Setomaa vallah piät olõm kõigil hüä ellä ja olla! Tuu tähendäs: tüükotussit; püsüse kooli ja latsiaia, koh saat kõrralitsõ haridusõ, om vabal aol midä tätä, külä omma kõrrah ja loodus koh mi elä om hoiõt.

Viil veedkese hindäst: Olõ opnu parhillatsõh Maaülikoolih, koh opsõ mõtsamajandust, a olõ võtnu loengit ka Tartu Ülikoolist. Kooli lõpõdi tiidüsmagistri kraadiga ja lõputüü oll seto arhitektuurist. 2002 teie uma väikokõsõ firma OÜ Katusõkatja, mis om ao joosul katnu laastu ja sindelkatussidõga tuhandit ruutmeetrit, olõmi kõrda tennü hulga vanno huunit ja ehitänu ka vahtsit. Setomaal om piä egäh küläh midägi mi ehitõt või kõrda tett – Obinitsa Taarka Tarõ, Talumuuseumih mitmõ katsõ’, mitmõ tsässona, Verska kerigo käärkambri, sausannu jovvai Setomaal kokko lukõ jne. Aastit olõ võtnu iist hääkõrrtöid mitmõh kotusõh üle Setomaa – paar aastaka Saalesja surnuaiah, Reegi maja ümbrus inne ku naati ehitämmä, Saatsõ vahtsõnõ kerk.

Seto Instituudi ülest ehitäminõ om olnu suur tüü, a ma arva õt tuu om ka kõrda lännü. 10 aastaga joosul olõ välla andnu rohkõba ku 20 raamatut (nii jutu ku tiidüs raamatit) – seto ku eesti keeleh. Tutvustanu kiilt ja kultuuri, õt ta õks püsüsi. Tennü hulga uuringit, konverentse ja näituisi. Kõ sjooga om viil hulga tuud ja vahtsit mõttit.

Olõ ka 2 kõrdne sootska.