Külade arengu eelduseks on koostöö küla ja omavalitsuse vahelÜhise Setomaa tegevuskava lugedes jääb kindlasti silma, et valimisliidu prioriteet on Setomaa külade areng.

Jätkatakse mitmete siiani ennast õigustanud tegevustega, millest näiteks üks olulisem on, et volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse piirkondliku esindatuse põhimõttest. See ja uue komisjonina loodav külaelu komisjon peaksid andma otsustajatele parema pildi külade vajadustest. Jätkatakse mitmete maale suunatud toetusfondidega, aga toetatakse ka külaseltside omaalgatuslike projektide omafinantseeringuid. Paslik on lisada, et Setomaa ettevõtjate toel toimiva Setomaa Edendüsfondi üks kolmest toetatavast valdkonnast on külaelu.

Setomaal on küll üpris palju aktiivseid ja kaugemalgi tuntud külasid, kuid siiski kerkib küsimus, kuidas motiveerida veel rohkemaid kogukondi organiseeruma ja ise oma küla elu soovitud viisil suunama. Siin ei piisa ainult ühe osapoole soovist, vaid omavalitsuse ja küla vahel peab olema dialoog ja aus koostöö. Keskkond meie ümber kuulub eelkõige meile endile, ehkki juriidiliselt kellelegi teisele. Luhamaa kirik remonditi kogukonna töö ja vahenditega. Kuigi kirikuhoone kuulub vallale, on ta siiski kõigepealt meie (kogukonna) enda oma. Kui suudetakse nii mõelda, on külal tulevikku.

Seatud eesmärkide suunas minemine võtab aega. Oluline on tahtmine ja järjekindlus. Praeguses valimisvõitluses oleme kuulnud etteheiteid, et Luhamaale külamaja ehitamise idee on tekkinud justkui üleöö ja tehtav investeering on liiga suur. Külaselts on seda protsessi vedanud kümme aastat ja teinud koostööd kahe omavalitsusega. Maa munitsipaliseerimine, detailplaneeringu koostamine, külaplatsi rajamine, ehitusprojekti tellimine, objekti valla investeeringute kavva lülitamine, ehitushange ja ehitamine – kõiki neid tegevusi alustati koos Misso vallaga ja eesmärk realiseerub alles nüüd Setomaa vallas.

Valla esindusürituseks nimetatud Seto Kuningriigipäeva on viimased neli aastat korraldatud erinevates Setomaa külades. Selline koostegemine ja vastutuse võtmine on liitnud külakogukondi, rääkimata külade suuremast tuntusest. Tahame sellise praktikaga ka jätkata.

Aarne Leima

Luhamaa külaselts