Valmisliit Ühine Setomaa seisab jätkuvalt Setomaa eduka arengu eest

Käesoleval aastal toimuvatel kohalike omavalitsuste valimisel kandideerivad valimisliidus „Ühine Setomaa“ jätkuvalt Setomaa eduka arengu eest seisjad üle kogu Setomaa. Valimisliidu programmis on välja toodud tegevused, mille elluviimisel on Setomaa vald atraktiivne elu- ja töökoht, mis tugineb aktiivsetele kogukondadele.

Valimisliitu “Ühine Setomaa” koondunud inimesed on veendunud, et Setomaa suurim varandus on tema inimesed. Valimisliit viib ellu Setomaa inimeste tahet elada ja tegutseda ühises Setomaa vallas. “Me seisime neli aastat tagasi selle eest, et moodustataks ühine Setomaa vald, sest selle poolt oli 76,9% hääleõiguslikest elanikest. Vaadates tagasi on hea tõdeda, et see oli valla elanike õige otsus,” ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

„Meie kandidaadid on kõigist Setomaa nulkadest ja me seisame kõikide piirkondade ja külade arengu eest,“ütles valimisliidus kandideeriv Setomaa valla volikogu esimees Rein Järvelill.

Setomaa vallavolikogu aseesimees Imre Liivago, kes kandideerib Setomaa valla volikokku valimisliidus “Ühine Setomaa” lisab, et valimisliit seisab selle eest, et kõikidel põlvkondadel oleks Setomaal turvaline ja hea elada.

Sootska Aarne Leima Luhamaalt, kes samuti kandideerib valimisliidu „Ühine Setomaa“ ridades, peab oluliseks iga küla arengut ja kõigi Setomaa piirkondade esindatust volikogus. “Peame leidma viisi, kuidas aidata kaasa külakogukondade aktiviseerumisele,” lisas Leima.

Valimisliit “Ühine Setomaa” seab eesmärgiks, et Setomaa vald on kohal igas valla piirkonnas ning hoiab avatuna kõik teeninduspunktid, tagab Setomaa valla elanikele kvaliteetsete avalike teenuste osutamise, tugineb koostööle kogukondadega, hoiab Setomaa konkurentsivõimelise ja atraktiivsena, toetab kodanike omaalgatusel ja vastutusel tuginevaid kooslusi ja aitab algatada uusi tegevusi, lähtub investeeringute tegemisel ja kulude planeerimisel pikast perspektiivist ja valla eri piirkondade tasakaalustatud arengu eesmärgist, taotleb aktiivselt väliseid vahendeid Setomaa arendamiseks, hoiab ja loob koostöösidemeid Petseris, Pihkva regioonis, Lätis ja Soomes.

Valimisliit „Ühine Setomaa“ teab, et Setomaa elanike heaoluks ja piirkonna tasakaalustatud arenguks ees ootavad peamised väljakutsed on omanäolised külad ja nulgad ning kõigi nende areng, seto pärandi ja identiteedi säilitamine ning edendamine, ühise haridussüsteemi tugevdamine ja täiustamine lähtudes piirkonna eripärast, kohalikke ja looduslikke eeldusi arvestav ja kasutav ettevõtlus ja ühine tegutsemine, noortele ja tegusatele inimestele Setomaal elamiseks eelduste loomine, Setomaa inimeste jaoks hooliv ja heakorrastatud elukeskkond, sotsiaalabi tagamine ja turvatunde loomine väärikasse ikka jõudnud elanikele.

Valimisliit „Ühine Setomaa“ asutati aastal 2017 Setomaal elavate ettevõtlike inimeste, juhtide ja vaimsete liidrite poolt, et viia ellu Setomaa rahva rahvaküsitluses välja öeldud soovi elada ühises Setomaa vallas. Valimisliidu Ühine Setomaa programmi ja kandidaatidega saab tutvuda kodulehel.