Mis ootab meid ees ühise Setomaa kommunaalmajanduses?

Ühinenud Setomaa ees seisavad mitmed väljakutsed seoses valla kommunaalmajanduse ühendamise, arendamise ja teenuste kvaliteedi tõstmisega. Ühest küljest võttes ei ole ette näha valdkonna tulude poole märkimisväärset kasvu ja jäime ka ilma riigi poolt antavast liitumistoetusest (ligi 1,8 mln eurot). Teisest küljest vaadates kulupoole vajadused on sama suured ja kui soovime valdkonna arengut, teede ja tänavate seisukorra parendamist, siis kulutused peaks veelgi kasvama.

Alljärgnevalt räägin nendest sammudest, mida valimisliit Ühine Setomaa tahab kommunaalmajanduse valdkonnaas ära teha ja kuidas me kavatseme vajalikke teenuseid tagada.

Kõigepealt tuleb kogu valdkonna juhtimine ja koordineerimine ülesetomaaliselt ühendada. Ühendame kõikides tänastes valdades tegutsevad kommunaalmajanduse ettevõted, et tagada munitsipaaläriühingule normaalseks toimimiseks piisav maht ja parem juhtimine. Seniste juhtimissüsteemide ühendamine võimaldab valdkonna spetsialiseerumist ja juhtimiskulude allaviimist, mis omakorda vabastab teatud vahendid reaalsete teenuste osutamiseks ja tõstab teenuste kvaliteeti.

Mis saab vallateedest?

Valla elamistingimuste ja ettevõtluse seisukohalt on teede seisukord kriitilise tähtsusega, mistõttu teedehoiu ja renoveerimise jaoks eraldame erilist tähelepanu ja täiendavat raha.Teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus toimub teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel. Jagame vallateed hoolduspiirkondadeks kus lumetõrje ja suvine hooldus ostetakse sisse hangetega ning korraliku järelvalvega tagatakse teenuste kvaliteet, palju hoolduspiirkondi tagavad selle, et näiteks tuisu järel toimub lumetõrje kõigis piirkondades samaaegselt ja teed saavad sõidukorda võimalikult kiiresti. Me ei kaota ühtegi senist teehooldus meedet ja tahame suurendada suvise teehoolduse, teeäärte niitmise ja tolmutõrje mahtu ning kvaliteeti.

Kas Setomaal ühistransport säilib?

Ühistransporti ootavad ees suured muutused. Oleme koos Võrumaa ja Põlvamaa omavalitsustega moodustanud ühistranspordi keskuse, mille ülesandeks jääb kogu ühistranspordi korraldamine ka Setomaal. Ühendame senised veel olemasolevad õpilasliinid tavalise ühistranspordiliinidega ning tagame, et liiniühendused ajalises- ja liikumissuundade mõttes oluliselt paraneks. Integreerime bussi ja rongiliikluse, et liiklus oleks selliselt korraldatud, et Koidula raudteejaamast saab inimene bussiga rongilt koju ja ka rogi väljumise ajaks raudteejaama. Bussiliinid peavad võimaldama inimestel liikuda valla ühest osast teise ja tagatud peab olema ühendus keskustega (Värska, Võru, Põlva, Räpina).

Loodame, et Vabariigi Valitsus lisab ühistranspordi korraldamiseks piisavalt vahendeid nagu on valitsuse ministrid lubanud, see võimaldaks ka Setomaal pakkuda uuenenud tasuta ühistransporti.

Valla eelarvest leiame täiendavaid vahendeid bussiootepaviljonide ehitamiseks ja korrastamiseks ning planeerime bussipeatustesse nutikaid valgustuslahendusi.

Millised muutused ootavad Setomaad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel?

Kogu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni majandamine ja haldamine läheb üle Setomaa ühendatud munitsipaaläriühingule. Jätkame seniste valdade ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavade elluviimist, mille kohaselt laiendame ühiste teenuste alasid vastavalt arengukavadele. Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni kõrval jääb meil oluliseks valdkonnaks hajaasustuses vee ja kanalisatsiooni kättesaadavuse parandamine. Mistõttu toetame jätkuvalt vallaeelarvest hajaasustusprogrammi ja noored Setomaale jätksmist ja vallaeelarvest rahastamist.

Kas Setomaa inimeste elamistingimused paranevad?

Elamumajanduse korrastamisel on eest kaks väljakutset. Esiteks, kuidas tagada endaga mittetoimetulevatele inimestele väärikad elamistingimused läbi sotsiaalkorterite. Teiseks, kuidas tagada tööjõu parem liikuvus ning tuua piirkonda juurde tööealist elanikkonda. Lähtudes eeltoodust võtame kasutusse ja renoveerime olemasolevaid eluruume, et neid saaks kasutada kas tavalise üürikorterina või siis sotsiaalkorterina. Kaasame täiendavaid vahendeid selleks loodud riiklikust munitsipaaleluruumide programmist. Korterite halduse anname munitsipaalettevõttele, kes peab tagama korterite hea majandamise ja korrashoiu.

Kokkuvõtteks tahan öelda, et ühinenud Setomaal kommunaalmajanduse ümberkorraldusel lähtume senistest valdade arengukavades toodud eesmärkidest. Valdade ühinemine ja valla munitsipaaläriühingute ühendamine loob nende plaanide kvaliteetseks elluviimiseks oluliselt paremad eeldused sest teenuste mahu kasv, juhtimise killustatuse kaotamine ning suurem spetsialiseerumine on just need hoovad, mis lubavad tuleviku Setomaal paremat kommunaalteenust.