Ühisel Setomaal pakutakse inimese vajadusele vastavat abi

Setomaa vallal lasub kohustus hoolitseda oma abivajajate eest, et nad saaksid vajalikul määral sotsiaalteenuseid ja abi. Valimisliit Ühine Setomaa näeb lahendusi, kuidas korraldada vallas abi andmist, parendada sotsiaalteenuste ja toetuste kvaliteeti ning arendada teenuseid. 
Sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamiseks eraldab riik kohalikele omavalitsustele rahalised vahendid neile pandud kohustuslike kohalike ülesannete täitmiseks. Mitmeid sotsiaalteenuseid rahastatakse projektide kaudu, kus kaasrahastajaks on kohalik omavalitsus. Oluline on teada, et sotsiaaltoetused jagunevad kaheks – riigi poolt makstavad sotsiaaltoetused ja valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused.

Teenused peavad olema kättesaadavad ühetaolistel ja selgetel alustel

Sotsiaalteenuseid osutatakse jätkuvalt parimal võimalikul moel ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Selleks on kehtestatud vallavolikogu määrusega sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, et igaühel oleks selge, millist abi ja kuidas on tal õigus vallalt saada.

Koduteenuste ja tugiisikuteenuse osutamine muutub paremaks

Seoses elanikkonna vananemisega on üha suurenev vajadus koduteenuste saamiseks. Koduteenuste osutamine võimaldab eakal või puudega inimesel võimalikult iseseisvalt kodus toime tulla. Samas aitab vähendada tööealiste perekonnaliikmete hoolduskoormust ja soodustada nende töölkäimist.

Tugiisikute abil saavad erivajadustega inimesed olla sotsiaalselt aktiivsemad, osaleda nii ühiskondlikus elus kui ka võimalusel käia tööl. Tuge vajatakse ka laste kasvatamisel ja eluga toimetulekuks, lisaks vajatakse tugiisikuid lastele koolis ja lasteaias. Osaleme ESF projektis „Koduteenuste ja tugiisikuteenuse arendamine“ ning vajadusel palkame juurde töötajaid.

Eesmärk – ühtne sotsiaaltranspordisüsteem

Sotsiaaltransporditeenuse osutamine võimaldab puudega inimesele pakkuda transporti, kui on vaja käia arsti juures, apteegis, poes, tööl, koolis jne. Sotsiaaltranspordi olemasolu on sageli eelduseks, et oleks võimalik pakkuda ka teisi teenuseid, sest näiteks transpordita ei pääse paljud kliendid teenuseid kasutama. Vajadusel ostame invatransporditeenuse sisse.

Ühtlustame valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Ühtlustame valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (sünni-, ranitsa-, matusetoetus jne) seni valdades kehtinud kõrgema määra järgi.

Piirkondlikud teenuskeskused

Igapäevane sotsiaaltöö korraldamine, sotsiaalnõustamine ja teiste sotsiaalteenuste osutamine toimub piirkondlikes teenuskeskustes, mistõttu inimene saab abi taotlemiseks pöörduda oma kodule kõige lähemal asuvasse teenuskeskusesse.

Abi andmisel lähtume iga inimese vajadustest

Kohalik omavalitsus otsustab, milline sotsiaalteenustest on abivajajale kõige sobivam. Eeskätt tuleb abi andmisel lähtuda isiku vajadusest. See tähendab, et inimesele tuleb anda abi, mis teda aitab, ja seda nii palju, kui tema abivajaduse katmiseks vaja on.

Sotsiaaltöötaja hindab olukorda terviklikult, milles ja mil määral tema poole pöördunud inimene abi vajab. Sama tuleb teha siis, kui teave abivajavast inimesest jõuab sotsiaaltöötajani muul viisil. Sel juhul tuleb selgitada lisaks välja, kas inimene ise abi tahab.

Perearst ja apteek peavad jääma!

Taotleme perearsti vastuvõtu jätkamist olemasolevates punktides Meremäel, Obinitsas, Värskas ja Mikitamäel ning teeme kõik endast oleneva, et Setomaa rahvas saaks kvaliteetset perearsti- ja apteegiteenust.

Toetame eakate klubide tegevust

Eakate vaba aja veetmise ja ühistegevuste soodustamiseks toetame eakate klubide tegevust. Soovime, et eakad saaksid võimalikult kaua ise hakkama, oleksid aktiivsed ning osaleksid seltsitegevustes.

Koht hooldekodus

Hooldekodukohtade puudus on väga suur probleem üle Eesti. Eakad ootavad oma kohta eluõhtul, paljud neist äärmiselt abitus seisus. See vajadus võib tekkida üleöö, kui vanainimest tabab raske terviserike. Seepärast tagame Setomaa valla ööpäevaringset hooldusteenust vajavatele inimestele koha eelkõige Setomaa valla hooldekodudes – Saatse pansionaadis, Mikitamäe või Meremäe hooldekodus.

Kokkuvõttes võib öelda, et valdade ühinemine võimaldab sotsiaaltoetuste ja teenuste ühtlustamist, sotsiaaltöö killustatuse vähendamist, töötajate spetsialiseerumist, mis loob eeldused sotsiaaltöö võimekuse kasvuks ning teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse paranemiseks Setomaal.

Merike Tein