Kokkulepe

VALIMISLIIDU „ÜHINE SETOMAA“ LIIKMETE KOKKULEPE

 

Valimisliidu (edaspidi VL) „Ühine Setomaa“ liikmed on leppinud kokku oma eesmärgid ja tegevused Setomaa valla juhtimises. Kokkuleppes lähtud VL „Ühine Setomaa“ Mikitamäe valla, Meremäe valla, Misso valla ja Värska valla kehtivatest arengudokumentidest ja Setomaa arengukavast 2015-2025.

VL „ÜHINE SETOMAA“ VÄÄRTUSED JA MOODUSTAMISE PÕHIMÕTTED

Valimisliit on tekkinud nende inimeste kokkuleppel ja algatusel, kes on veendunud, et ühine Setomaa omavalitsus on piirkonna arengule parim lahendus. Valimisliit on kutsutud ellu viima Setomaa rahva tahet elada ühises Setomaa vallas – Setomaa elanikud toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord.

VL „Ühine Setomaa“ moodustavad inimesed, kes on veendunud, et ühine Setomaa vald on piirkonna arengule parim lahendus, sest:
 • ühine Setomaa vald tunneb kogu piirkonna elanike vajadusi ja loob võimalused inimeste paremaks elujärjeks;

 • ühine Setomaa vald loob tugevaimad eeldused seista Seto pärandi ja identiteedi säilitamiseks ning edendamiseks;

 • ühine Setomaa vald on parim võimalus Setomaa kui terviku ning samas selle iga osa arendamiseks, kasutades piirkondlikke ja looduslikke eeldusi ning toetades ettevõtlust ja ühist majandamist;

 • ühine Setomaa vald oskab parimal moel kasutada Euroopa Liidu ja Eesti toetusprogrammide pakutavaid vahendeid, Setomaa looduslikku eripära, Euroopa Liidu välispiiri ja Pihkva järve areaali võimalusi.

VL „ÜHINE SETOMAA“ SEAB EESMÄRGIKS, ET SETOMAA VALD:
 • toimib kui ühtne ja terviklik, samas tsentraliseerimata organism, mis tugineb aktiivsetele kogukondadele. Strateegilised valitsemisfunktsioonid ja juhtimisvõimekus keskenduvad valla tasakaalustatud arengu tagamisele suurema valitsemis- ja haldussuutlikkuse ning kaasava demokraatia ja omaalgatuse sihipärane arendamise koosmõjus;

 • tagab Setomaa valla elanikele kvaliteetsete avalike teenuste osutamise. Perspektiivis tõuseb olemasolevate teenuste kvaliteet ja suureneb nende mitmekesisus. Arenevad uued teenused, kasvab teenistujate professionaalsus;

 • tõstab Setomaa konkurentsivõimet ja atraktiivsust kasutades selleks Värska kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse ning kogu piirkonna kogemusi ja võimalusi;

 • toetab kodanike omaalgatusel ja vastutusel tuginevaid kooslusi ja tegevusi (külakeskused, külaliikumine, seltsitegevus). Vald seab eesmärgiks delegeerida nendele avalikke ülesandeid ning aidata kaasa vallakeskuse ja valla kõigi piirkondade kohalike keskuste (küla või nulga) koostöövõrgustiku tugevnemisele;

 • kujundab välja professionaalse, spetsialiseeritud ja motiveeritud ametnikkonna ning töötajaskonna, kes lähtuvad oma töös vallaelanike huvidest, pikemaajalisest strateegilisest perspektiivist ning professionaalsest eetikast;

 • kasvatab investeerimise ja välisvahendite taotlemise võimekust, tugevdab finantsjuhtimise ja -planeerimise võimekust ning tagab, et investeeringute tegemisel ja kulude planeerimisel lähtutakse pikemast perspektiivist ja valla eri piirkondade tasakaalustatud arengu eesmärgist;

 • tegutseb võimeka partnerina suhetes naaberomavalitsustega, omavalitsusliitudega ja riigiasutustega, samuti teiste avaliku ja erasektori organisatsioonidega.

VL „Ühine Setomaa“ seisukoht Setomaa valla õigusliku staatuse, piiride ja sümboolika osas
 • Setomaa vald on ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.

 • Setomaa valla territoorium moodustub Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla ning Luhamaa nulga 16 küla territooriumi summana ja Setomaa valla piir kulgeb mööda ühendatud valdade välispiiri.

 • Luhamaa nulga külasid käsitletakse käesolevas kokkuleppes Värska valla osana.

 • Setomaa vallamaja asukoht ja juriidiline aadress on Pikk 12, Värska alevik, 64001, Võru maakond.

 • Setomaa valla avalike teenuste osutamiseks säilitatakse haldus- ja teenuskeskused Meremäel, Mikitamäel ja Luhamaal.

 • Seto Kongressi Vanemate Kogult taotletakse nõusolek kasutada Setomaa valla sümboolikana Setomaa lippu ja vappi. Nõusoleku mittesaamisel kuulutatakse Setomaa valla sümboolika koostamiseks välja avalik konkurss.

 • Setomaa valla põhimääruse kehtestamiseni tegutseb Setomaa vald Värska valla põhimääruse alusel.

 • Setomaa valla arengukava ja eelarve (sh eelarvestrateegia) vastuvõtmiseni ning uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Mikitamäe valla, Meremäe valla ja Värska valla arengukavad, eelarved (sh eelarvestrateegiad) ja üldplaneeringud.

VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHAD AVALIKE TEENUSTE ARENDAMISEKS
Haridus
 • Setomaa vallas saavad lapsed ja noored kvaliteetse elukohalähedase alus- ja põhihariduse ja konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse. Eesmärk on, et kõik haridusasutused Mikitamäel, Meremäel ja Värskas jätkavad hariduse andmist oma asukohas. See eeldab hariduse valdkonna strateegilise juhtimise võimekuse kasvu.

 • Üldhariduskoolide, huvikoolide (muusikakooli) ja lasteaedade õpetajate palkade tase on võrdne.

 • Igale lapsele on tagatud lasteaiakoht ning head õpi- ja mänguvõimalused.

 • Kooliõpilased saavad tasuta koolilõuna ja töövihikud.

Huviharidus ja noorsootöö
 • Setomaa vallas on huvitav elada, sest siin pakutakse mitmekesist koolivälist huvitegevust, sh silmas pidades Seto kultuuripärandi säilimist ja edendamist. Olemasoleva huvihariduse pakkumine jätkub ning muutub kättesaadavaks Setomaa valla kõikide piirkondade elanikele. Vajadusel toetab vald huvihariduse omandamist ka väljaspool Setomaa valda asuvates huvikoolides.

 • Olemasolevad noortekeskused jätkavad oma head tööd. Motiveerime noori endid kujundama Setomaa valla noorsootöö sisu ja tõhustama koostööd noortekeskuste vahel laiemas piirkonnas. Kaasame noored valla tegevustesse ja asjade korraldamisse.

Sotsiaalteenused ja –toetused
 • Kõikjal Setomaa vallas on sotsiaalteenused kättesaadavad.

 • Olemasolevad sotsiaalteenused erinevatele hoolekande sihtgruppidele jäävad alles. Eakate arv kasvab, ja seepärast täiustuvad enimkasutatavad sotsiaalteenused: koduteenus ja sotsiaaltransporditeenus.

 • Teenuse osutamisel on oluline silmas pidada abivajaja vajadusi ja asukohta, mistõttu sotsiaalnõustamine ja sotsiaalteenused on korraldatud piirkondlikes teenuskeskustes.

 • Setomaa vallas on kvaliteetne perearsti ja apteegi teenus. Perearsti vastuvõtt jätkub olemasolevates punktides Meremäel, Obinitsas, Värskas, Mikitamäel.

 • Setomaa valla inimesed, kel tarvis ööpäevaringset hooldusteenust, saavad koha eelkõige Setomaa vallas asuvas hooldekodus – Saatse pansionaadis, Mikitamäe hooldekodus või Meremäe hooldekodus.

 • Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (sünni-, ranitsa-ja matusetoetus jne) ühtlustatakse- kõik saavad toetust seni valdades kehtinud kõrgema määra järgi.

 • Eakate klubide tänuväärne tegevus saab toetust. Toetusväärsed on kõik tervisekäitumist soodustavad ettevõtmised ja sellega tegelevad ühingud.

 • Sotsiaalhoolekande teenuse kvaliteet tõuseb.

Külaliikumine ja koostöö kodanikeühendustega
 • Tugev küla on vallale väärt partner ning külaelu edendamine – külavanemate valimine ja tegevus, külaplatside rajamine ja korrastamine ja muu – väärib toetust. Säilib ja võimalusel kasvab miljööväärtuslike alade ja külade toetusfond.

 • Külavanemad saavad õppereisidel tutvuda toimivate külakogukondadega.

 • Setomaa vallas toimuvad külade mängud, mis tugevdavad ühtekuuluvustunnet.

 • Mittetulundusühingute ja seltsingute ettevõtmised ning projektid leiavad omaosaluse katmiseks vallast toetust.

 • Omaalgatusprogramm jääb alles ning selle abil finantseerimine ja raha taotlemine on piirkondlik.

 • Setomaa vald toetab rajatavat Luhamaa külakeskust, Obinitsa külakeskust, Meremäe raamatukogu, Obinitsa raamatukogu, Luhamaa raamatukogu, Värska raamatukogu, Saatse raamatukogu koos seminariruumiga, Matsuri külakeskust, Mikitamäe raamatukogu, Lüübnitsa külakeskust.

Vaba aeg, kultuur, sport
 • Kultuuri kandjad on inimesed. Kultuuriga tegelevate kollektiivide toetamine käib kultuuri- ja spordifondi kaudu. Tunnustust väärivad kultuuri- ja spordiinimesed, kes oma tegevusega on teistele eeskujuks.

 • Seto leelo säilimise ja arengu eest seisavad kindlalt nii Setomaa vallas kui mujal elavad setod vastavalt UNESCO nimistusse kandmise taotluses antud lubadustele.

 • Setomaa vallas toimuvad koordineeritult mitmekesised kultuuri- ja sporditegevused, sündmusi viiakse ellu Setomaa valla erinevates piirkondades.

 • Olemasolev spordi- ja vabaajataristu saab atraktiivseks ja toimivaks. Värska Tervisespordikeskus saab vajalikud vahendid, et terviseradu saaks kasutada aastaringselt. Tervisespordiradasid täiendatakse Värskas ja Verhulitsas ning rajatakse juurde Mikitamäele, Meremäele ja Obinitsa.

 • Jätkub Värskasse projekteeritud laululava ehitamine ning Setomaa vallas arendatakse erinevatesse kohtadesse esinemisplatse välja.

 • Setomaa vallas suurürituste – Lüübnitsa laat, Seto folk, Kuningriigipäev, leelopäev, kostipäev -toimumine ja edasiarendamine väärib toetust.

 • Noorte isetegevus, ettevõtlikkus ja koostöö naaberomavalitsuste noortega (Kodutütred, noorkotkad jne) on tähtsustatud.

 • Kultuurikeskused Värskas ja Mikitamäel arendavad oma tegevust, kuid toetust väärib ka kultuurikollektiivide ja spordiklubide omaalgatus vabaajategevuste läbiviimisel.

 • Seto Talumuuseum, Obinitsa muuseum ja Saatse muuseum jätkavad oma tegevusi ja laiendame neid vallas teistesse piirkondadesse.

Ettevõtlus, turism
 • Setomaa vald täpsustab oma rolli ja võimalusi ettevõtluse toetamiseks. Setomaa vald otsib uusi vorme ettevõtjate/ tööandjate tunnustamiseks ja tihedamaks koostööks.

 • Koos ettevõtjatega valmib Värska kuurortpiirkonna turundusstrateegia.

 • Setomaa vald loob eeldused väiketööstus- ja tootmisalade tekkimiseks.

 • Luuakse SA Setomaa Arenduskeskus, kust näiteks alustav ettevõtja saaks abi nõustamise või osaliselt omafinantseeringu katmiseks, kust ettevõtjad ja kodanikuühendused saavad teavet toetusmeetmete kohta ja nõuandeid taotlemisel.

 • Jätkub MTÜ Setomaa Turismi tegevuse ja infopunkti töö toetamine. Õrsava järve kaldal asuvast Reegi suvilast saab külastuskeskus ning koostöös partneritega arendatakse Põhjalaagrit.

 • Olemasolevad matka-, ratta- ja turismirajad hoitakse korras, arendatakse veeturismi Pihkva järvel ja siseveekogudel ning rajatakse juurde supluskohti.

 • Karisilla hea asukohapotentsiaali kasutamiseks arendatakse välja kauplemiseks vajalik infrastruktuur.

 • Setomaa võiks muutuda valdavalt mahepõllundust viljelevaks piirkonnaks.

Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevarustus ja -kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus, side, energiasääst
 • Läbi Meremäe, Mikitamäe ja Värska kommunaalmajandusettevõtete ühendamise tagame parema teenuste kvaliteedi.

 • Setomaa valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid koondatakse kommunaalettevõttesse.

 • Elanikud saavad abi hoonete ja rajatiste registrisse kandmisel.

 • Jätkuvad nii hajaasustuse veeprogramm kui toetusskeem Noored Setomaale.

 • Vee- ja kanalisatsiooni taristu arendamise tulemusena saavad kogu Setomaa valla tiheasustusalad kvaliteetse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse.

 • Soojamajanduse osas tuleb Setomaa vallas analüüsida olemasolevate kütteliikide kasutamist ja võimalusel eelistada taastuvaid ja kohalikke kütteliike.

 • Setomaa vald osaleb innovaatilistes energiaprojektides nagu hoonete energiasäästlikumaks muutmine, energiaühistu liikmelisus jne.

 • Setomaa vald osaleb kiire internetiside arendamises.

 • Olemasolevad munitsipaalkorterid renoveeritakse sotsiaalkorteriteks ja tõstetakse nende energiaklassi.

 • Jäätmeveo osas jätkub koostöö naabervaldadega Ning jätkuvalt tehakse ohtlike jäätmete kogumisringe valla hajaasutuspiirkondades ning tegevust jätkavad jäätmejaamad.

 • Õrsava järvel võiks olla lubatud mootorpaatide liiklemine.

 • Värskasse rajatakse vastavalt detailplaneeringule sadam ja promenaad.

 • Külades olevatesse bussipeatustesse planeerime nutikad valgustuselahendused.

Ühis- ja koolitransport
 • Ühis- ja koolitransport peab Setomaa valla igas osas toimuma piisava sagedusega, et oleks tagatud ka huvihariduse kättesaadavus.

 • Bussiliinid peavad võimaldama inimestel liikuda valla ühest osast teise ja tagatud peab olema ühendus keskustega (Värska, Võru, Põlva, Räpina).

Kohalikud teed, tänavad ja haljastus
 • Jätkub vähemalt senistel põhimõtetel ja kvaliteedis teede hooldamine, sh teede talihooldus ning haljastus, teostatakse tolmutõrjet, teeäärte niitmist.

 • Teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja heakord toimub teehoiukava ja kohalike teede investeeringute kava alusel.

 • Koostöös riigiga otsitakse võimalusi piiriäärsete riigiteede mustkatte alla viimiseks (näit Värska – Podmotsa, Karisilla – Rõsna, Luhamaa -Tserebi, Meremäe -Antrkuva jne).

Keskkond
 • Inimesed soovivad elada puhtas ja elamisväärses keskkonnas, mis on visuaalselt nauditav ning praktiline, seepärast on oluline avaliku ruumi planeerimine ja planeeringu elluviimine.

 • Toetust väärib peale seto ja vanausuliste väljakujunenud arhitektuuri ja ruumi hoidmise ka Värska kui kuurortpiirkonna arendamine.

 • Koostöös erinevate asutustega rajatakse Petserimaa Vabadussõja mälestusmärk

VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHT VALLA JUHTIMISSTRUKTUURI NING TEENISTUJATE JA TÖÖTAJATE OSAS
 • Setomaa valla volikogu koosseisus on 15 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.

 • Setomaa vallavalitsusse kaastakse osakondade juhid – spetsialistid.

 • Külasid puudutavate otsuse tegemisel kaasab Setomaa vald kogukondade esindajatena nulga ja/või külavanemad.

 • Setomaa valla volikogu komisjonide moodustamisel lähtutakse piirkondliku esindatuse põhimõttest.

 • Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel leitakse personal eelkõige sisekonkursi teel, et säiliks info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning haldusprotsessid jätkuksid tõrgeteta.

 • Setomaa valla volikogu istungid toimuvad lisaks Värskale ka Meremäel, Mikitamäel ja Luhamaal.
VL „ÜHINE SETOMAA“ SEISUKOHT INVESTEERINGUTE OSAS

Investeeringuid tehes järgitakse piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõtet, arvestatakse Mikitamäe valla, Meremäe valla ja Värska valla arengukavasid, eelarvestrateegiaid, tehtud investeeringuid, võetud kohustusi ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti olulisust ning kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt.